Perunkirjoitus ja muut asiat hautajaisten jälkeen

Hautajaisten lisäksi hoidettavat asiat

Vainajan asioiden hoitaminen ei pääty vielä hautajaisiin. Lisäksi on selvitettävä vainajan omaisuuteen liittyviä asioita ja muita käytännön järjestelyjä.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tarvittaessa perunkirjoitukselle voi hakea lisäaikaa verottajalta.

Perunkirjoituksen järjestämisvastuu on sillä, joka tuntee vainajan varallisuustilanteen parhaiten – eli yleensä vainajan puolisolla tai täysi-ikäisellä lapsella. 

Perunkirjoituksen laadinnassa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Perunkirjoituksia toimittavat esimerkiksi pankit, lakiasiantoimistot ja asianajotoimistot.

Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja. Siitä ilmenevät pesän osakkaat, vainajan ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat sekä muut perintöverotukseen vaikuttavat seikat.

Perukirja on veroilmoitus, jonka perusteella perillisille määrätään perintövero. Kopio perukirjasta on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Kuolinpesän pankkitilit

Pankki saa virallisen tiedon asiakkaansa kuolemasta Digi- ja väestötietovirastosta noin viikon kuluessa. 

Tilien käyttöoikeudet päättyvät, ja pankki sulkee pankkitunnukset ja pankkikorttien käytön. Tileiltä voi kuitenkin tämän jälkeen maksaa vainajalle ja kuolinpesälle osoitettuja laskuja.

Kuolinpesän osakkaalla on oikeus saada tietoja kuolinpesän pankkitileistä ja muista omistuksista. Kuolinpesän osakkuus osoitetaan sukuselvityksellä.

Perhe-eläkkeen hakeminen

Kun perheessä toinen huoltaja tai puoliso menehtyy, lapsille voidaan maksaa lapseneläkettä sekä avo- tai aviopuolisolle leskeneläkettä tietyin ehdoin. Tällä perhe-eläkkeellä turvataan perheenjäsenien toimeentuloa.

Perhe-eläkkeen hakemus kannattaa tehdä mahdollisimman pian, sillä perhe-eläkettä maksetaan takautuvasti vain 6 kuukauden ajalta.

Lue lisää perhe-eläkkeestä.

Ryhmähenkivakuutus

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Se on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus. 

Jos työntekijä kuolee, vakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus hänen edunsaajilleen, joita ovat vainajan puoliso ja alle 22-vuotiaat lapset.

Lue lisää ryhmähenkivakuutuksesta ja korvauksen hakemisesta.